Energetický systém AISYS

AISYS® – Účel systému

Je to komplexní systém pro sledování a regulaci odběrů energií, který umožňuje odběrateli do těchto procesů aktivně vstoupit. Systém obsahuje HW i SW pro monitorování, regulaci, automatizaci i řízení výrobních procesů.
Systém umožňuje:

 • měření elektrické práce a výkonu, napětí, kmitočtu a fáze (v energetickém čase ! )
 • měření na straně nn, vn, vvn
 • automatické nebo ruční řízení odběru podle sjednaného diagramu a jiných kritérií odběru
 • kompenzace jalového výkonu
 • signalizace požadavků na vypínání
 • indikace stavů ochran, vypínačů, odpojovačů…

AISYS® – Systém pro oprávněné zákazníky

Pro oprávněné odběratele systém nabízí možnost predikce odběrů, včetně analýzy odběru a jejich sjednávání u dodavatele. Software umožňuje tvorbu široké škály výstupů ve formě grafů a tabulek, které jsou nutné k optimálnímu vyhodnocení dat, včetně standardních výstupů pro sjednávání odběru.

Základní funkce:

 • zobrazení a on-line vyhodnocování sjednaných hodnot rezervované kapacit, hodinových odběrů
 • zadávání sjednaných odběrů pro aktuální a následující obchodní den, týden
 • zadávání hodnot rezervované kapacity a regulačních stupňů
 • predikce, plánování a export nově sjednaných diagramů na základě předcházejících průběhů odběrů s vazbou na výrobní technologii a venkovní teplotu
 • tabulkové a grafické zobrazení skutečných odběrů, včetně vyhodnocení celkových a mimotolerančních odchylek, včetně tabulkového a grafického zobrazení denních, měsíčních a ročních archivů, hlášení, fakturace s vyčíslením nákladů na silovou část elektrické energie a na distribuční a systémové služby …

AISYS® – Web

Systém je možné zpřístupnit i pomocí internetu. Firemní aplikace je viditelná na WEBové stránce. Úroveň ovládání je volena pomocí hesel, kterým odpovídá určené oprávnění. Rozsah je možné volit od pouhého monitorování stavu až po úplné ovládání systému.

AISYS® – Dálkové přenosy

V rámci produktu AISYS je připraven i centralizovaný sběr dat. Siťová verze umožňuje klientům využitím vzdáleného přístupu pomocí intranetu, GSM – GPRS  nebo satelitů a získávat data on-line i ze svých poboček. Vytvořením centralizovaného zpracování a následnému vyhodnocování získaných dat máme možnost sledovat a optimalizovat výrobní procesy, ale také nákupy energií i formou regulace smluveného regulačního výkonu.

AISYS® – Fakturace

Výsledkem tohoto modulu je doklad (faktura), který zachycuje, jaké množství energie bylo odebráno (příp. vyrobeno) a kolik je odběratel povinen za toto množství energie zaplatit. Fakturaci lze využít i pro vnitropodnikové rozúčtování na jednotlivá střediska. Fakturace je přizpůsobena i pro automatické načítání dat.

AISYS® – Spotřební normy

Jedná se o úlohu, která stanoví kolik energie se spotřebuje na 1 měrnou jednotku vyrobeného výrobku, případně vyhodnocení procesu při výrobě určitého výrobku (sortimentu). Modul Spotřební normy je vždy navržen dle konkrétních požadavků klienta.